Magyar Zene

Zenetudományi folyóirat

A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság lapja

Felelős kiadó: a Társaság elnöke
Levelezési cím: Magyar Zene, Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság, 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 7.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ISSN 0025-0384 (Nyomtatott)
ISSN 2939-5224 (Online)

Szerkesztő: Péteri Judit
Szerkesztőbizottság: Dalos Anna, Domokos Mária, Eckhardt Mária, Komlós Katalin, Mikusi Balázs, Péteri Lóránt, Székely András, Vikárius László
Tanácsadó testület: Malcolm Bilson (Ithaca, NY), Dorottya Fabian (Sydney), Farkas Zoltán, Laki Péter (Annandale-on-Hudson, NY), Madas Edit, Rovátkay Lajos (Hannover), Somfai László, Tallián Tibor

MZ_Cover_2023-2LXI. évfolyam, 2. szám - 2023. május

A teljes lapszám letöltése

 

 

 

Tanulmány

   
KACZMARCZYK ADRIENNE    
Beethoven- allúziók Liszt Dante- szimfóniájában   129
Allusions to Beethoven in Liszt’s Dante Symphony 
(Abstract)
  146
FEHÉR ÉVA      
A zene mint emlékezeti médium
Elôtanulmány a verbunkos zene emlékezettörténetéhez
  147
Following Vienna – Freely?
The Twists and Turns of the Viennese Operatic Scene and the Programme Policy of Prince Nicolaus Esterházy ‘The Magnificent’ after 1776
(Abstract)
  161
NAKAHARA YUSUKE    
Rejtett töredezettség:
Bartók vonósnégyeseinek kompozíciós folyamatáról
  162

Concealed Fragmentariness:
On the Compositional Process of Bartók’s String Quartets 
(Abstract)

  200

BRAUER- BENKE JÓZSEF
   
A hangszer- etimológiai adatok organológiai elemzése    201
The Organological Analysis of the Etymology of Musical Instruments (Abstract)    225
 

Közlemény

 
KOMLÓS KATALIN      
„Il pleure dans mon coeur”
Verlaine, Debussy, Kodály
  226
„Il pleure dans mon coeur”
Verlaine, Debussy, Kodály (Abstract)
  232
KORODY- PAKU ISTVÁN    
Bartók clevelandi tartózkodásai és egy ismeretlen levele   233
On Bartók’s Visits to Cleveland and his Unpublished Letter
(Abstract)
  244

 

Recenzió

   
KOMLÓS KATALIN    
Régi szép idők
Frank Tibor: Szalonvilág. A polgári érintkezés modernizálódása a 19. században
  225
MOLNÁR SZABOLCS    
Vázlatokból zenei világ
Anna Dalos: Zoltán Kodály’s World of Music
  229
OZSVÁRT VIKTÓRIA    
Töredékekben rejlő teljesség
Ulrich Tadday (hrsg.): György Kurtág (Musik-Konzepte Sonderband)
  234
     

 

LXI. évfolyam, 1. szám - 2023. február

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

   
KUSZ VERONIKA    
Trianon „sovány visszhangjai” Dohnányi Ernő életművében   5
The ‘Weak Responses’ to Trianon in Dohnányi’s Music
(Abstract)
  25
LASKAI ANNA      
169 év emlékei
A Filharmóniai Társaság Zenekarának gyűjteménye a 20–21. Századi Magyar Zenei Archívumban
  26
Memories of 169 Years
The Collection of the Budapest Philharmonic Society Orchestra in the Archives for 20th and 21st Century Hungarian Music (Abstract)
  41
SZABÓ FERENC JÁNOS    
„Saját hangja, vigye haza!”
Magáncélú hanglemezkészítés Magyarországon 1950 előtt
  42
Your Own Voice, Take it Home!’
Private and Home Recordings in Hungary before 1950
(Abstract)
  62
DALOS ANNA    
Kodály Zoltán, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke
A megválasztás körülményei
  63
Zoltán Kodály, President of the Hungarian Academy of Sciences.
The Circumstances of his Election
(Abstract)
  72
OZSVÁRT VIKTÓRIA    
„Anakronisztikus makacssággal keresem a kontaktust”
Ránki György – válogatott írásai tükrében
  74
I Look for Contact Anachronistically and Stubbornly’
György Ránki – in the Mirror of his Selected Writings (Abstract)
  91
IGNÁCZ ÁDÁM – JAN BLÜML    
A „zenei közműfajok” kutatóműhelyei a magyar és csehszlovák Tudományos Akadémia zenetudományi intézeteiben (1961–1998)   93
Research on ‘Everyday Music’ at the Institutes for Musicology of the Hungarian and Czechoslovak Academies of Sciences (1961–1998) (Abstract)   119
     
Kroó György- díj 2022   120

 

MZcov2020 3sLX. évfolyam, 1. szám - 2022. február

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

   
CZAGÁNY ZSUZSA–GILÁNYI GABRIELLA    
A Laskai- kódex és kottás előzéklapjai   5
The Laskai Codex and its Notated Flyleaves
(Abstract)
  32
FRANÇOIS DELÉCLUSE      
Debussy Vonósnégyesének vázlatai új megvilágításban   33
New Insights into Debussy’s Sketches for the String Quartet Op. 10 (Abstract)   57
NÉMETH ZSOMBOR    
A negyedik negyedikje
Bartók Béla Allegretto, pizzicato tételének keletkezéséről és korai előadás- történetéről
  58
The Fourth of the Fourth
On the Genesis and the Early Performances of the Allegretto, pizzicato Movement of Béla Bartók’s String Quartet No. 4 (Abstract)
  75
PINTÉR CSILLA MÁRIA    
A bánat dalai
Egységesítő komponensek Bartók Húsz magyar népdalában
  76
The Songs of Sorrow
Unifying Components in Bartók’s Twenty Hungarian Folksongs (Abstract)
  88
SZABÓ BALÁZS    
A magyar zene szolgálatában
Tóth Aladár pályakezdése
  89
In the Service of Hungarian Music
The Beginning of Aladár Tóth’s Career (Abstract)
  98


Műhelytanulmány

   
VARGA LÁSZLÓ DÁVID    
Rögzült „idiómák” a szájhagyomány szolgálatában?
Az órómai ének kutatástörténete (1891–2021)
  99
Fixed ‘Idioms’ in the Service of Oral Tradition?
The Research History of Old Roman Chant (1891–2021)
  118
     

 

MZcov2020 3sLIX. évfolyam, 4. szám - 2021. november

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

   
BOZÓ PÉTER    
Bartha Dénes, Dohnányi Ernő és Beethoven három stíluskorszaka   365
Dénes Bartha, Ernst von Dohnányi, and Beethoven’s Three Style Periods
(Abstract)
  378
HORVÁTH PÁL      
A „zenei szfinx” rejtélye
Beethoven 9. szimfóniája a 19. századi Pest- Budán
  379
The Riddle of the ‘Musical Sphinx’
Beethoven’s 9th Symphony in 19th Century Pest- Buda
(Abstract)
  391
VIKÁRIUS LÁSZLÓ    
Bartók a közéletben, Genf, 1931
Egy elveszettnek hitt népszövetségi bizottsági előterjesztés nyomában
  392
Bartók as a Public Figure, Geneva, 1931
Tracing a Missing Motion Read at a League of Nations Committee
(Abstract)
  407
DOUGLAS JARMAN    
„Frissen, jámboran, vidáman, szabadon”
A Deutscher Turnerbund és Berg Hegedűversenye
  408
‘Frisch, Fromm, Fröhlich, Frei’
The Deutscher Turnerbund and the Berg Violin Concerto
(Abstract)
  421
SZABÓ FERENC JÁNOS    
London–Budapest, 1911
A The Gramophone Company budapesti vezérképviselete egy évének dokumentumai
  422
London–Budapest, 1911
Documents from One Year of The Gramophone Company’s Budapest Branch
(Abstract)
  449
RICHTER PÁL    
A palóc mixolíd – új értelmezésben   450
The ‘Palóc Mixolydian’ Mode – a New Approach
(Abstract)
  461

 

Recenzió

   
SZITHA TÜNDE    
1956 – Történelem és zenetörténet emberközelben
Gyarmati György–Péteri Lóránt (szerk.): 1956 és a zenei élet. Előzmények, történések, következmények
  462


Kroó György- díj 2021
  471

A 2021. évi, LIX. évfolyam tartalomjegyzéke
  474
 
Contents (Abstracts) of Volume LIX, 2021
   477
     
     
     

 

MZcov2020 3sLIX. évfolyam, 3. szám - 2021. augusztus

A teljes lapszám letöltése

 

 

Esszé

   
HARRY WHITE    
A posztmodern evangélistái
Bach újraértelmezései 1985 után
  245
Seen in a Mirror Dimly?
History and Idea of Arrangement – Considering the Pythic Nomos, Liszt’s ‘partition de piano’ and a Piece from the Bartók–Országh Hungarian Folk Songs (Abstract)
  271

 

Tanulmány

   
MALINA JÁNOS      
Bécs után szabadon?
A bécsi operajátszás fordulatai és Esterházy „Fényes” Miklós 1776 utáni repertoár- politikája – 2. rész
  272
Following Vienna – Freely?
The Twists and Turns of the Viennese Operatic Scene and the Programme Policy of Prince Nicolaus Esterházy ‘The Magnificent’ after 1776 – Part Two (Abstract)
  290
KERÉKFY MÁRTON    
Ligeti György fiatalkori rádióelőadásai   291
György Ligeti’s Youthful Radio Lectures (Abstract)   303
 

Közlemény

 
DÁVID ESZTER–DÁVID GÉZA–GRACZA LAJOS      
Szabadi Frank Ignác és Hajdar bej török–magyar indulója   304
The Turkish–Hungarian Marches of Ignác Frank Szabadi and Haydar Bey
(Abstract)
  318
 

Műhelytanulmány

CSELÉNYI MÁTÉ      
„Végre nekem is részem legyen abból a sok jóból, amit eddig csak hallomásból ismertem”
Cziffra György magyarországi életszakasza (1921–1956)
  319
‘At Last I Can Share in All the Good Things I Have Only Heard About’
The Period of György Cziffra’s Life He Spent in Hungary (1921–1956)
  350

 

Recenzió

   
BELINSZKY ANNA    
„Feltárás, értelmezés és megértés”
Járdányi Pál és kora. Tanulmányok a 20. századi magyar zene történetéből (1920–1966). Szerk. Dalos Anna és Ozsvárt Viktória. Budapest: Rózsavölgyi és Társa, 2020
  351
KÖNYVES-TÓTH ZSUZSANNA    
Veress Sándor üveggyöngyjátéka: életrajz, hitvallás, életmű
Ulrich Tadday (hrsg.): Sándor Veress. München: edition text + musik, 2021 (Musik-Konzepte 192/193)
  357
     

 

MZcov2021-2LIX. évfolyam, 2. szám - 2021. május

A teljes lapszám letöltése

 

 

 

Documenta

   
TALLIÁN TIBOR    
Kritikus a kakasülőn
Az akadémista Kodály zenei jegyzetei
  125
The Critic in the Gallery
Notes on Music by Zoltán Kodály, Student at the Academy of Music
(Abstract)
  154

 

Tanulmány

   
MALINA JÁNOS      
Bécs után – szabadon?
A bécsi operajátszás fordulatai és Esterházy „Fényes” Miklós 1776 utáni repertoárpolitikája
  155
Following Vienna – Freely?
The Twists and Turns of the Viennese Operatic Scene and the Programme Policy of Prince Nicolaus Esterházy ‘The Magnificent’ after 1776
(Abstract)
  179
DALOS ANNA    
Veress Sándor elfeledett ifjúsága   182
Sándor Veress’s Forgotten Youth
(Abstract)
  203
 

Közlemény

 
DOBSZAY LÁSZLÓ      
A népdal felszívódása a bartóki kompozícióban   204
The Absorption of Folksong in Bartók’s Compositions
(Abstract)
  213
LAKI PÉTER    
„Japán” epizód Veress Sándor 1. szimfóniájában?   214
A ‘Japanese Episode’ in Sándor Veress’s First Symphony?
(Abstract)
  224

 

Recenzió

   
KOMLÓS KATALIN    
Régi szép idők
Frank Tibor: Szalonvilág. A polgári érintkezés modernizálódása a 19. században
  225
MOLNÁR SZABOLCS    
Vázlatokból zenei világ
Anna Dalos: Zoltán Kodály’s World of Music
  229
OZSVÁRT VIKTÓRIA    
Töredékekben rejlő teljesség
Ulrich Tadday (hrsg.): György Kurtág (Musik-Konzepte Sonderband)
  234
     

 

MZcov2020 3sLIX. évfolyam, 1. szám - 2021. február

A teljes lapszám letöltése

 

 

Esszé

   
VIKÁRIUS LÁSZLÓ    
Tükör által homályosan?
Gondolatok a zenei átdolgozás fogalmához és történetéhez – a „pythói nomos”, Liszt „partition de pianó”- ja és a Bartók–Országh Magyar népdalok egyik darabja segítségével
  5
Seen in a Mirror Dimly?
History and Idea of Arrangement – Considering the Pythic Nomos, Liszt’s ‘partition de piano’ and a Piece from the Bartók–Országh Hungarian Folk Songs (Abstract)
  26

 

Tanulmány

   
GÖNCZ ZOLTÁN      
Tematikus és szerkezeti párhuzamok a h- moll mise Confiteor tétele és két korábbi Bach- mű között   27
Thematic and Structural Parallels Between the Confiteor of the B Minor Mass and Two Earlier Bach Works (Abstract)   44
RISKÓ KATA    
„100 cigány hegedűjén Beethoven gyászindulója”   45
‘100 Gypsy Musicians Played Beethoven’s Funeral March’ (Abstract)   61
GOMBOS LÁSZLÓ    
Die drei Zigeuner
Liszt, Reményi és Hubay parafrázisa
  62
Die drei Zigeuner
A Paraphrase by Liszt, Reményi and Hubay (Abstract)
  77
BELINSZKY ANNA    
Fantázia és kreativitás
Kreisler- jegyek Brahms fiatalkori műveiben
  78
Imagination and Creativity
Kreisler’s Characters in Brahms’s Early Pieces (Abstract)
  100
NÉMETH ZSOMBOR    
„Egy Bartók- mű, mely hat évig várt Budapesti bemutatójára”
A 6. vonósnégyes első magyarországi előadása
  101
‘A Bartók Work that Waited Six Years for its Premiere in Budapest’
The First Performance of String Quartet No. 6 in Hungary (Abstract)
  116

 

Recenzió

   
KOMLÓS KATALIN    
A zenei forma az alkotó szempontjából
Fazekas Gergely: J. S. Bach és a zenei forma két kultúrája
Budapest: Rózsavölgyi és Társa, 2018
  117
     

 

MZcov2020 3sLVIII. évfolyam, 4. szám - 2020. november

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

   
WATZATKA ÁGNES      
Henri Dumont Credója Liszt Magyar koronázási miséjében   365
The Credo by Henri Dumont in Liszt’s Hungarian Coronation Mass (Abstract)   385
ILLYÉS BOGLÁRKA    
Camille Saint- Saëns – Liszt barátja és franciaországi népszerűsítője   386
Camille Saint- Saëns – Liszt’s Friend and Supporter in France (Abstract)   403
KUSZ VERONIKA    
Dohnányi és a magyar zenekamara   404
Dohnányi and the Hungarian Music Chamber (Abstract)   429
PÉTERI LÓRÁNT    
„Több mint zord korszak”
Farkas Ferenc, Ligeti György és az 1940- es évek
  430
‘More Than Bitter Times’
Ferenc Farkas and György Ligeti in the 1940s (Abstract)
  447
FEDOSZOV JÚLIA    
„Talán nem nagyon gusztustalan ez zenében”
Seregi László A makrancos Kata című balettjének kísérőzenéje
  448
‘Isn’t it Disgusting in Music?’
The Music of the Ballet The Taming of the Shrew Choreographed by László Seregi (Abstract)
  465

 

Közlemény

   
DOMOKOS ZSUZSANNA    
Beethoven Prometheus- témájának jelentésváltozatai a dallam feldolgozásaiban   466
The Symbolic Meaning of the Prometheus-Theme in Beethoven’s Various Settings (Abstract)   474
     
Kroó György- díj 2020   475
A 2020. évi, LVIII. évfolyam tartalomjegyzéke   478
Contents (Abstracts) of Volume LVIII, 2020   481

 

MZcov2020 3sLVIII. évfolyam, 3. szám - 2020. augusztus

A teljes lapszám letöltése

 

 

STEPHEN MEYER      
Terror és transzcendencia az operák börtöneiben, 1790–1815   251
Terror and Transcendence in the Operatic Prison, 1790–1815 (Abstract)   289
FEHÉR ÉVA    
Eredetiség és emlékezet
A „virtuóz triász” recepciója az 1849–1867 közötti irodalmi és sajtónyilvánosságban
  290
Originality and Memory
The Reception of the ‘Three Virtuosi’ in Literature and the Press Between 1849 and 1867 (Abstract)
  317
KUSZ VERONIKA    
Dohnányi megvádolása a magyarországi és a külföldi magyar nyelvű sajtóban 1945 és 1948 között   318
Charges against Dohnányi in the Hungarian Press in Hungary and Abroad between 1945 and 1948 (Abstract)   335

 

Műhelytanulmány

   
KÖNYVES-TÓTH ZSUZSANNA    
Zajok, békák és egy pásztor
Hagyomány és újítás Bartók éjszaka- zenéiben
  336
Noises, Frogs, and a Shepherd
Heritage and Progressivity in Bartók’s Night Music (Abstract)
  353
     

Recenzió

   
KERÉKFY MÁRTON    
Alapmű a Kádár- kori zeneszerzésrôl
Dalos Anna: Ajtón lakattal. Zeneszerzés a Kádár- kori Magyarországon
(1956–1989)
  354

 

MZcov2020 2sLVIII. évfolyam, 2. szám - 2020. május

A teljes lapszám letöltése

 

 

Esszé

 
TALLIÁN TIBOR  
A(z) (újra)hallgatás kényszere
Találgatások Szegedy-Maszák Mihály zenéhez fûződő viszonyáról
133
Absztrakt (angolul) 143

 

Tanulmány

 
GILÁNYI GABRIELLA  
Új források, új terminológia, új távlatok
A hazai gregorián paleográfiai kutatás napjainkban
144
Absztrakt (angolul) 161
MICHAEL MAUL  
„Két teljes éven át kellett a karnagy helyett az előadásokat megtartanom
és vezetnem”
Megfontolások Bach 1740- es évekbeli hivatali státuszáról
162
JOHN M. GINGERICH  
Befejezetlen megfontolások
A „Befejezetlen” szimfónia Schubert Beethoven- projektjének összefüggésében
182
BELINSZKY ANNA  
Brahms H- dúr zongoratriójának kasztrációja
Az első tétel újraírása az 1880- as évek zenei- politikai ideológiáinak kontextusában
201
Absztrakt (angolul) 216

 

Közlemény

 
RICHTER PÁL  
17. századi zenetörténeti források zeneelméleti tanulságai 217
Absztrakt (angolul) 228
TORNYAI PÉTER  
Idézi- e Bartók Mélisande halálát a 2. vonósnégyesben?
Kísérlet egy bő fél évszázados pontatlanság korrekciójára
230
Absztrakt (angolul) 237

 

Recenzió

 
KOMLÓS KATALIN  
Dohnányiról angolul és magyarul
Veronika Kusz: A Wayfaring Stranger. Oakland: University of California Press, 2020
Dohnányi Ernő:
Válogatott írások és nyilatkozatok. Közreadja Kusz Veronika. Budapest: Rózsavölgyi és Társa, 2020
239

MZcov2020 1LVIII. évfolyam, 1. szám - 2020. február

A teljes lapszám letöltése

 

 

Esszé

 
ROBIN HOLLOWAY  
Haydn: A zenészek zenésze 5

 

Tanulmány

 
BOZÓ PÉTER  
Az előadási anyag mint szövegkritikai probléma – Wagner- operák példáján keresztül 16
Absztrakt (angolul) 32
LASKAI ANNA  
A Filharmóniai Társaság külföldi turnéi a zenekar Dohnányi- korszakának első évtizedében 33
Absztrakt (angolul) 53
PÉTERI LÓRÁNT  
Az Új Zenei Stúdió nyilvánossága és művelődéspolitikai környezete 54
Absztrakt (angolul) 66
LOCH GERGELY  
„Nyomd meg a gombot”
Egy százéves magyar mém
67
Absztrakt (angolul) 88

 

Documenta

 
NÉMETH ZSOMBOR  
Bartók- témájú írások a Waldbauer- hagyatékban 89
Absztrakt (angolul) 119

 

Recenzió

 
RICHTER PÁL  
Fundamentum és termőtalaj. Kodály forráskatalógusának második,
kétnyelvű kiadása
Bereczky János–Domokos Mária–Olsvai Imre–Paksa Katalin–Szalay Olga: Kodály
népdalfeldolgozásainak dallam- és szövegforrásai.

Sources of Music and Text for Kodály’s Kompositions Based on Folk Music

120
Absztrakt (angolul)  
GAUČÍK ISTVÁN  
Adósságtörlesztés és új kihívások
Jana Laslavíková: Mestské divadlo v Prešporku (1886–1899) v kontexte dobovej divadelnej praxe (e- könyv)
123

MZcov2019 4sLVII. évfolyam, 4. szám - 2019. november

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
GILÁNYI GABRIELLA  
A „főkötős atyafiak” zenei írásbelisége a 16. századi Magyarországon
Magyar hagyomány, rendi hagyomány, politika
357
Absztrakt (angolul) 369
FONTANA ESZTER  
A Breitkopf & Härtel zeneműkiadó első évszázada 370
Absztrakt (angolul) 380
BIRÓ VIOLA  
„Oláhos”: egy zenei karakter kialakulása Bartók műveiben 381
Absztrakt (angolul) 395
BELINSZKY ANNA  
„Gall erények”
A kortárs francia zene recepciója és a francia zenéről szóló diskurzus a két világháború közötti Magyarországon
397
Absztrakt (angolul) 435
OZSVÁRT VIKTÓRIA  
„Mindig egy kicsit úgy, mint katona a harc előtt”
Indulótételek Lajtha László műveiben
436
Absztrakt (angolul) 456
SZABÓ FERENC JÁNOS  
Láthatatlan adatok láthatatlan forrása 457
Absztrakt (angolul) 468

 

Recenzió

 
LAMPERT VERA  
Bartók török népzenei gyûjtése magyar fordításban
Bartók Béla: Török népzene Kis- Ázsiából. Magyar fordítás és kották.
Közreadja Sipos János
469
Kroó György- díj 2019 474

MZcov2019 3sLVII. évfolyam, 3. szám - 2019. augusztus

A teljes lapszám letöltése

 

 

Esszé

 
JAMES WEBSTER  
A 18. század mint zenetörténeti korszak? 241
Absztrakt (angolul) 260

 

Tanulmány

 
JOHN A. RICE  
A Morte: egy gáláns szólamvezetési séma mint lamento- jelkép és kompozíciós építőelem 261
Absztrakt (angolul) 290
ECKHARDT MÁRIA  
Clara Schumann koncertjei Pest- Budán a korabeli magyar sajtó tükrében 291
Absztrakt (angolul) 320
SIPOS JÁNOS  
A kaukázusi karacsáj- balkárok népzenéjéről 321
Absztrakt (angolul) 352

MZcov2019 2sLVII. évfolyam, 2. szám - 2019. május

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
SZABÓ ZOLTÁN  
Elveszett Bach- kéziratok fennmaradt árnyképei?
J. S. Bach vonós szólódarabjainak J. P. Kellnertől származó másolata – újraértékelés
125
Absztrakt (angolul) 139
RISKÓ KATA  
A magyar népies zene Erkel operáiban 140
Absztrakt (angolul) 167
ELEK MARTIN  
Erkel Ferenc első operai hangszerelése
Mercadante Il giuramentója a Nemzeti Színházban
168
Absztrakt (angolul) 197
KERÉKFY MÁRTON  
A Bartók- kórusok kritikai kiadásának margójára
Új adatok a Székely népdalok keletkezéstörténetéhez
199
Absztrakt (angolul) 212

 

Műhelytanulmány

 
VÁSZKA ANIKÓ  
Bartók hangszerelése két színpadi művének tükrében
A táncjáték és a némajáték hangszerelésének tipológiája
213
Absztrakt (angolul) 233

MZcov2019 1sLVII. évfolyam, 1. szám - 2019. február

A teljes lapszám letöltése

 

 

Esszé

 
KOMLÓS KATALIN  
Előadói stílusok történeti vizsgálata:
új diszciplína a zenetudományban?
5
Absztrakt (angolul) 13

 

Tanulmány

 
HORVÁTH PÁL  
Énekesjátéktól a magyar operáig
A Béla futása előadásai, forrásai és változatai
14
Absztrakt (angolul) 30
BOZÓ PÉTER  
„A Wagnernek megtiltani nem lehet…”
A zeneszerző fogadtatásának komolytalan aspektusai a Borsszem Jankóban
31
Absztrakt (angolul) 45
DALOS ANNA  
Kodály szolmizál
A Kodály-módszer létrejöttének első időszakáról
46
Absztrakt (angolul) 55
SZABÓ FERENC JÁNOS  
A magyar nemzeti hangtár létrehozására irányuló törekvések (1908–2000) – 2. rész 56
Absztrakt (angolul) 67
BRAUER-BENKE JÓZSEF  
A cimbalom hangszertípus történetének forráskritikai elemzése 68
Absztrakt (angolul) 93

 

Közlemény

 
KOVÁCS ANDREA  
De Ierusalem exeunt reliquiae
Egy körmeneti antifóna szövegváltozatai
84
Absztrakt (angolul) 100
LANTOS SZABÓ ISTVÁN  
Passamezo vom Vngern
Egy vélhetően Bakfark Bálinthoz kapcsolható lantdarab és rekonstrukciója
101
Absztrakt (angolul) 111
GOMBOS LÁSZLÓ  
A „kiválasztott hölgy”
A megváltó nőiség szerepe Szokolay Sándor operáiban
113
Absztrakt (angolul) 120

MZcov2018 4sLVI. évfolyam, 4. szám - 2018. november

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
RICHTER PÁL  
Értelmezések és félreértelmezések a népzenekutatásban 371
Absztrakt (angolul) 384
GILÁNYI GABRIELLA  
Jelentéktelen kis apróság?
A gregorián custos
385
Absztrakt (angolul) 397
DOMOKOS ZSUZSANNA  
Sursum corda
A halál és az örök élet dilemmája Liszt Zarándokévek zongoraciklusának harmadik évében és a ciklus kései társdarabjaiban
398
Absztrakt (angolul) 410
MARK DEVOTO  
A Debussy- hangzás: szín, textúra, gesztus 411
KUSZ VERONIKA  
„Akinek több magyarázat kell, az inkább ne zongorázzék”
Dohnányi Ernő a zenei interpretáció kérdéseiről
431
Absztrakt (angolul) 440
BÜKY VIRÁG  
Menyegzők és asszonysorsok
A személyes és a személytelen Bartók Falun című népdalfeldolgozás- sorozatában
441
Absztrakt (angolul) 451
SZABÓ FERENC JÁNOS  
A magyar nemzeti hangtár létrehozására irányuló törekvések (1908–2000) – 1. rész 452
Absztrakt (angolul) 471
Kroó György- díj 472

MZcov2018 3sLVI. évfolyam, 3. szám - 2018. augusztus

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
VIKÁRIUS LÁSZLÓ  
A Herzliebster Jesu korál Bach passióiban 247
Absztrakt (angolul) 264
BÉKÉSSY LILI  
Katonazenekarok Pest-Budán az 1850- es években 265
Absztrakt (angolul) 280
LAKI PÉTER  
A hegedűversenyek évtizede
Az új zene és az előadó az 1930-as években
281
Absztrakt (angolul) 290
SARAH LUCAS  
Bartók vonós műveinek előadása és fogadtatása a szerző első amerikai koncertkörútja (1927–1928) során 291
Absztrakt (angolul) 302
OZSVÁRT VIKTÓRIA  
Népzenei inspiráció és klasszikus hagyomány Lajtha László kései vonósnégyeseiben 303
Absztrakt (angolul) 322
LOCH GERGELY  
A MÁV-szignál zenetörténete 324
Absztrakt (angolul) 342

 

Műhelytanulmány

 
LASKAI ANNA  
Bejegyzések Dohnányi zenei tárgyú könyveiben 343
Absztrakt (angolul) 365

MZcov2018 2sLVI. évfolyam, 3. szám - 2018. május

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
KOMLÓS KATALIN  
Két hangnem-meghatározó harmóniai portál a funkciós zenében 121
Absztrakt (angolul) 138
NAKAHARA YUSUKE  
A zenei rend diadala?
Az inspiráció forrásainak sokfélesége a 44 duó két hegedűre 37. darabjában
139
Absztrakt (angolul) 160
PÁVAI ISTVÁN  
Kodály Zoltán és a magyar tánc 161
Absztrakt (angolul) 179
RICHARD STEINITZ  
A született melodikus 180
Absztrakt (angolul) 205
BRAUER-BENKE JÓZSEF  
A hangszerikonográfiai adatok organológiai elemzése 206
Absztrakt (angolul) 226

 

Közlemény

 
LAKI PÉTER  
„Nekem középpont, neked periféria”
Gondolatok Kodály nemzetközi recepciójáról
228
Absztrakt (angolul) 234

 

Recenzió

 
SZABÓ FERENC JÁNOS  
Varró Margit életműve
Ruth Iris Frey-Samlowski: Leben und Werk Margit Varrós.
Lebendiger Musikunterricht im internationalen Netzwerk
235

MZcov2018 1sLVI. évfolyam, 1. szám - 2018. február

A teljes lapszám letöltése

 

 

Esszé

 
RICHARD TARUSKIN  
Liszt problémái, Bartók problémái, saját problémáim 5
Absztrakt (angolul) 22

 

Tanulmány

 
KOVÁCS ANDREA  
A középkori magyar liturgia Géza kori elemei? 25
Absztrakt (angolul) 46
MERCZEL GYÖRGY  
A graduále kapcsolata más műfajokkal
Archaikus szólózsoltározási technika nyomai a gregorián repertoárban
47
Absztrakt (angolul) 72
PÉTERI LÓRÁNT  
Az Új Zenei Stúdió nyilvánossága és művelődéspolitikai környezete 54
Absztrakt (angolul) 66
TIM CARTER  
Túl a drámán: Monteverdi, Marino és a hatodik madrigálkötet (1614)
2. rész
73
Absztrakt (angolul) 88
DALOS ANNA  
Modernitás-kísérletek 1956 után. Egy elveszett nemzedék? 89
Absztrakt (angolul) 101

 

Műhelytanulmány

 
GUSZTIN RUDOLF  
Kultúrpolitika és diktatúra
A jazz megítélése a kádári konszolidáció idején (1956–1963)
102
Absztrakt (angolul) 116

MZ Cover 2017 4sLV. évfolyam, 4. szám - 2017. november

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
TIM CARTER  
Túl a drámán: Monteverdi, Marino és a hatodik madrigálkötet (1614)
– 1. rész
365
Absztrakt (angolul) 392
VIKÁRIUS LÁSZLÓ  
Zefiro torna”
Petrarca és a petrarkizmus Monteverdi két kompozíciójában
393
Absztrakt (angolul) 410
RUTH TATLOW  
Hogyan használja (ki) napjaink zenetudománya a Fibonacci-számokat és az aranymetszést? 412
Absztrakt (angolul) 431
PAPP MÁRTA  
Az „ormótlan orosz torzó”, avagy létezik-e autentikus verziója Borogyin Igor hercegének? 432
Absztrakt (angolul) 441
KUSZ VERONIKA  
„…Ti olyan egyszerű, egészséges lények vagytok. Te is, Ernő is…”
Kodály, Emma, Dohnányi
442
Absztrakt (angolul) 453
NÉMETH ZSOMBOR  
Mester és „törvénytelen tanítványa”
Kodály Zoltán és Farkas Ferenc
454
Absztrakt (angolul) 474

MZcov2017 3sLV. évfolyam, 3. szám - 2017. augusztus

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
TALLIÁN TIBOR  
Methodus, mors, musica
Kodály Zoltán választásai
245
Absztrakt (angolul) 276
PÉTERI LÓRÁNT  
Kodály Zoltán zenepedagógiai művei és a korai Kádár-korszak nyilvánossága 277
Absztrakt (angolul) 286
ANGI ISTVÁN  
A hanglejtés retorikája Kodály Zoltán alkotásaiban 287
Absztrakt (angolul) 300
RICHTER PÁL  
Népdalok harmonizálása Kodály műhelyében 301
Absztrakt (angolul) 312
TARI LUJZA  
„A művészi tudás végső próbája”
Kodály a népdalfeldolgozásról
314
Absztrakt (angolul) 335
SZALAY OLGA  
19. századi források Kodály népzenei gyűjteményében 336
Absztrakt (angolul) 347
ERDÉLYI-MOLNÁR KLÁRA  
Kodály Zoltán és a szlovák népzene 348
Absztrakt (angolul) 360

MZcov2017 2sLV. évfolyam, 2. szám - 2017. május

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
KOVÁCS ANDREA  
Graduale Strigoniense?
Rítusidegen elemek a Bakócz- graduáléban
121
Absztrakt (angolul) 130
RISKÓ KATA  
„Eredeti magyar nemzeti táncok” a 19. század elejéről 131
Absztrakt (angolul) 157
SZABÓ FERENC JÁNOS  
Magyar operai hősnők Egyiptomtól Norvégiáig
A Magyar Királyi Operaház 1913–1914-es librettópályázata
158
Absztrakt (angolul) 198
OZSVÁRT VIKTÓRIA  
„Tragédiák kora”
A tragikum kifejezőeszközeinek szerepe és jelentősége Lajtha László kései szimfóniáiban
197
Absztrakt (angolul) 220
IGNÁCZ ÁDÁM – RÁNKI ANDRÁS  
A modern zene marxista olvasatai
Maróthy János és Ujfalussy József koncepciója
221
Absztrakt (angolul) 235

 

Recenzió

 
ERDÉLYI-MOLNÁR KLÁRA  
Adattár és antológia – egy kor zenéjének valódi tükre
Domokos Mária–Paksa Katalin: „Vígsággal zeng Parnassusnak magas teteje”. 18. századi kottás források és a magyar zenei néphagyomány
236

MZcov2017 1sLV. évfolyam, 1. szám - 2017. február

A teljes lapszám letöltése

 

 

Műhelybeszélgetés

 
FARKAS ZOLTÁN  
„…hogy megismertessem a zongorázni tanuló gyermekeket a népzene egyszerű és nem-romantikus szépségeivel”
Beszélgetés Vikárius Lászlóval és Kerékfy Mártonnal a Bartók- összkiadás első kötetéről
5
Absztrakt (angolul) 27

 

Tanulmány

 
KUSZ VERONIKA  
Első világháború – első alkotói krízis?
Dohnányi 1. hegedűversenye
29
Absztrakt (angolul) 41
STACHÓ LÁSZLÓ  
A zongoratanár Bartók: módszer és egyéniség 42
Absztrakt (angolul) 63
KOVÁCS SÁNDOR  
Alban Berg zenéjének fogadtatása és hatása Magyarországon 64
Absztrakt (angolul) 77
KERÉKFY MÁRTON  
Ligeti-hatások Kurtág György Vonósnégyesében 78
Absztrakt (angolul) 88
LOCH GERGELY  
A barátposzáta éneke
Szőke Péter „zeneietlen” madarának hangesztétikuma
89
Absztrakt (angolul) 117

MZ cover 2016 4 sLIV. évfolyam, 4. szám - 2016. november

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
JOHN BUTT  
A posztmodern gondolkodásmód, a zenetudomány és a Bach-kutatás jövője 361
LAURENCE DREYFUS  
A bachi invenció és mechanizmusai 373
Absztrakt (angolul) 394
FAZEKAS GERGELY  
„A költészet vesztes lesz ott, ahol a zene nyer”
Szöveg és zenei forma konfliktusai J. S. Bachnál
395
Absztrakt (angolul) 414
GÖNCZ ZOLTÁN  
„Singet dem Herrn ein altes Lied”
Egy Bach-kantáta eltűnt szólamainak nyomában
414
Absztrakt (angolul) 445
RICHARD D. P. JONES  
„Magasabb rendű gondolatai éppen a kevésbé magasztosakból erednek”
Hatások és függetlenség Bach korai alkotókorszakában
446
KOMLÓS KATALIN  
Egy erdélyi gróf zenei élményei Európában, 1759–1761 455
Absztrakt (angolul) 464

 

Recenzió

 
RICHTER PÁL  
Műfaj és forma
Beethoven Op. 77-es zongorafantáziája
465
Absztrakt (angolul) 477

MZ Cover 2016 3 sLIV. évfolyam, 3. szám - 2016. augusztus

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
PAPP MÁRTA  
A Háztűznéző esete
Muszorgszkij operatöredékének két verziója
241
Absztrakt (angolul) 259
SETH MONAHAN  
„Megpróbáltalak megörökíteni…”
Mahler Hatodik szimfóniájának „Alma-témája” újragondolva – 2. rész
260
Absztrakt (angolul) 288
JÜRGEN HUNKEMÖLLER  
Műfajok, témák, toposzok Bartók zenéjében
III. Korál
289

 

Közlemény

 
KOVÁCS SÁNDOR  
A másik Búcsúszimfónia 305
Absztrakt (angolul) 310
DOMOKOS ZSUZSANNA  
Liszt Ferenc Esztergomi miséje Mosonyi Mihály interpretációjában 311
Absztrakt (angolul) 316
GULYÁSNÉ SOMOGYI KLÁRA  
„…szükséges a Pest- budai Zenedének a dolgok élére állani…”
Mosonyi Mihály cikksorozata a magyar zenei műveltség felemeléséért
317
Absztrakt (angolul) 323

 

Műhelytanulmány

 
ZSOVÁR JUDIT  
G. F. Händel és Anna Maria Strada művészi szimbiózisa 324
Absztrakt (angolul) 343

 

Recenzió

 
SZABÓ FERENC JÁNOS  
Goldmark Károly élete és művei – osztrák nézőpontból
Johann Hofer: Carl Goldmark. Komponist der Ringstraßenzeit.
Wien: Edition Steinbauer, 2015
344
RUDASNÉ BAJCSAY MÁRTA  
„Tetszik- e az angyali vígasság?”
Bodor Anikó–Paksa Katalin: Vajdasági magyar népdalok V. Jeles napi szokások és jeles időszakok énekei. Újvidék: Forum Könyvkiadó, 2016;
Zenta: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 2016.
354

MZ COVER 2016 2 sLIV. évfolyam, 2. szám - 2016. május

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
BOZÓ PÉTER  
„Die Zauberflöte, eine Operette in zwey Aufzügen…”
Egy műfaji megjelölés 18. századi előtörténetéhez
117
Absztrakt (angolul) 131
SZEGEDY-MASZÁK MIHÁLY  
Richard Wagner alkotásainak nyoma Joyce műveiben 134
Absztrakt (angolul) 150
KOVÁCS IMRE  
Álom és szinesztézia
Megjegyzések a Lohengrin előjátékának befogadástörténetéhez
151
Absztrakt (angolul) 160
SETH MONAHAN  
„Megpróbáltalak megörökíteni…”
Mahler Hatodik szimfóniájának „Alma-témája” újragondolva – 1. rész
161
Absztrakt (angolul) 188
JÜRGEN HUNKEMÖLLER  
Műfajok, témák, toposzok Bartók zenéjében
I. Sirató; II. Scherzo
189
DALOS ANNA  
A forma kérdései Kurtág György művészetében 214
Absztrakt (angolul) 236

MZ cover 2016 1 sLIV. évfolyam, 1. szám - 2016. február

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
RICHTER PÁL  
Az élő barokk
Az Apponyi (Zaj-ugróczi) kézirat (1730) repertoárjának népzenei vonatkozásai
5
Absztrakt (angolul) 17
KUSZ VERONIKA  
Európai házimuzsika Florida szívében
Dohnányi és Zathureczky privát hangfelvételeiről
18
Absztrakt (angolul) 30
STACHÓ LÁSZLÓ  
Érzékiség és szigor
Az előadóművész Bartók
31
Absztrakt (angolul) 59
PINTÉR CSILLA MÁRIA  
Modern magyar ritmustan, 1911–1927
Molnár Antal: A zenei ritmus alapfogalmai
60
Absztrakt (angolul) 68
LAKI PÉTER  
Inferno és paradiso Tamás János (1936–95) oratóriumaiban 69
Absztrakt (angolul) 79

 

Közlemény

 
JUHÁSZ VERONIKA  
“…hazánk fiatal nemzedékétől várhatjuk csak a magyar zene kimivelését…’
Hogyan támogatta Mosonyi Mihály a magyar zene ügyét
80
Absztrakt (angolul) 84
MONA DÁNIEL  
A zeneszerző kritikus
Mosonyi Mihály Zenészeti Lapokban megjelent kritikáiról
85
Absztrakt (angolul) 92

 

Recenzió

 
FARKAS ZOLTÁN  
Harminckét változat egy classicus témára
Berlász Melinda–Grabócz Márta (szerk.): Tanulmánykötet Ujfalussy József
emlékére. Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2013
93
BERLÁSZ MELINDA  
„Élő láncszem a zenetörténethez”
Kusz Veronika: Dohnányi amerikai évei. Budapest: Rózsavölgyi, 2014
101
NAGY DÁNIEL  
Új időknek új dalai?
Grabócz Márta: Entre naturalisme sonore et synthèse en temps réel. Images et
formes expressives dans la musique contemporaine. Paris: Éditions des archives,
2013
107

MZcov2019 4sLIII. évfolyam, 4. szám - 2015. november

A teljes lapszám letöltése

 

 

Farkas Ferenc Emlékkonferencia az OSzK-ban

 
JENEY ZOLTÁN  
Emlékek Farkas Ferencről 357
Absztrakt (angolul) 363
GOMBOS LÁSZLÓ  
Farkas Ferenc, a zene polihisztora 364
Absztrakt (angolul) 372
MIKUSI BALÁZS  
Farkas Ferenc, a menedzser 373
Absztrakt (angolul) 387
KELEMEN ÉVA  
"Amikor Székesfehérváron trubadúrdalokat fordítottál..."
Farkas Ferenc és Weöres Sándor találkozásai
388
Absztrakt (angolul) 402
BOZÓ PÉTER  
Csontos karabély – újratöltve
A Csinom Palkó a Farkas-hagyaték forrásainak fényében
403
Absztrakt (angolul) 424
TALLIÁN TIBOR  
Egy úr Budapestről
Farkas Ferenc és a novecento
425
Absztrakt (angolul) 441

 

Recenzió

 
ELAINE SISMAN  
Haydn, Shakespeare és az eredetiség szabályai, 2. rész 442
Absztrakt (angolul) 474

MZcov2019 4sLIII. évfolyam, 3. szám - 2015. augusztus

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
ELAINE SISMAN  
Haydn, Shakespeare és az eredetiség szabályai, 1. rész 241
Absztrakt (angolul) 262
MOLNÁR SZABOLCS  
„Mesterszóknak okos formálása”
Zenei terminológia, vita és karaktergyilkosság, 1831–1832
263
Absztrakt (angolul) 276
SZABÓ FERENC JÁNOS  
„Magyar hangok” a háborúból
Az első világháború és a magyar hanglemeztörténet
277
Absztrakt (angolul) 304
PÉTERI LÓRÁNT  
Adalékok Rajeczky Benjamin és az MTA Népzenekutató Csoportja kapcsolatához 305
Absztrakt (angolul) 322
IGNÁCZ ÁDÁM  
A populáris zene helye Maróthy János esztétikai gondolkodásában 323
Absztrakt (angolul) 334
BALI JÁNOS  
Repetitio mater studiorum est
Sáry László repetitív darabjai és a hazai zenepedagógia
335
Absztrakt (angolul) 345

 

Recenzió

 
DALOS ANNA  
Magyar képek, párhuzamos történetek
Tallián Tibor: Magyar képek. Fejezetek a magyar zeneélet és zeneszerzés történetéből, 1940–1956
346

MZcov2019 4sLIII. évfolyam, 2. szám - 2015. május

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
BIRÓ VIOLA  
A nagy háború küszöbén
Bartók hunyadi gyűjtésének néhány tanulsága
121
Absztrakt (angolul) 145
KOVÁCS ILONA  
„Egy évig csak Beethoven- , Brahms- , Bruckner- , Mahlerszimfóniákat vezényelni, és utána meghalni!”
Adalékok Jemnitz Sándor fiatalkori portréjához
146
Absztrakt (angolul) 159
KERÉKFY MÁRTON  
Ironikus önarcképek?
Ligeti György: Hungarian Rock, Passacaglia ungherese
160
Absztrakt (angolul) 172
DALOS ANNA  
Sári József és a posztmodern zene születése Magyarországon (1967–1990) 174
Absztrakt (angolul) 185
BERECZKY JÁNOS  
Ó és új az első világháborús katonanótákban 187
Absztrakt (angolul) 206

 

Documenta

 
HAMBURGER KLÁRA  
Kiadatlan Liszt- levelek a weimari Goethe–Schiller Archívumból 207
Absztrakt (angolul) 235

MZcov2019 4sLIII. évfolyam, 1. szám - 2015. február

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
JOANNE CORMAC  
Liszt, nyelv, identitás: a multinacionális kaméleon 5
Absztrakt (angolul) 27
IGNÁCZ ÁDÁM  
„Szkrjabin és a forradalom szelleme”
Megőrzés vagy megtagadás?
28
Absztrakt (angolul) 37
SOMFAI LÁSZLÓ  
Komponálás a kiadás esélye nélküli években
Bartók és a Nagy Háború
38
Absztrakt (angolul) 47
LAMPERT VERA  
Bartók: Kontraszok, Benny Goodman és a szabad előadásmód 48
Absztrakt (angolul) 65
RISKÓ KATA  
Népzenei inspirációk Bartók stílusában 68
Absztrakt (angolul) 94
TARI LUJZA  
„Széles az Isonzó vize…”
Az első világháború és a népzenekutatás
95
Absztrakt (angolul) 114

MZcov2019 4sLII. évfolyam, 4. szám - 2014. november

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
KISS GÁBOR  
Az intézményes gregoriánkutatás műhelyében 373
Absztrakt (angolul) 383
FERENCZI ILONA  
Brassótól Eperjesig, Pataktól Sopronig
Vázlatos áttekintés a 16–17. századi egy- és többszólamú, vokális és instrumentális zenének a Zenetudományi Intézetben negyven éve folyó kutatásáról
384
Absztrakt (angolul) 394
KOMLÓS KATALIN  
Tonus primus Haydn hangszeres zenéjében 395
Absztrakt (angolul) 405
MALINA JÁNOS  
A Haydn korabeli Eszterházi Accademie- k helyszíneiről és elvirágzásáról 406
Absztrakt (angolul) 431
HERMANN DANUSER  
Az első világháború – a zenetörténet „őskatasztrófája”? 432
Absztrakt (angolul) 440
MÁCSAI JÁNOS  
Az OMIKE zenei előadásai 1939–1944 441
Absztrakt (angolul) 452
DALOS ANNA  
Az Improvizációktól a Csongor és Tündéig
Bozay Attila experimentális korszaka (1971–1984)
453
Absztrakt (angolul) 460

 

Műhelytanulmány

 
NÉMETH ZSOMBOR  
Lichtenberg Emil és együttesei 461
Absztrakt (angolul) 477

 

Recenzió

 
ERDÉLYI-MOLNÁR KLÁRA  
Zenéről, zeneéletről az ezredfordulón – a Nyitrai Egyetem
zenei tanszékének gyűjteményes kötetei
478

MZcov2019 4sLII. évfolyam, 3. szám - 2014. augusztus

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
SOMFAI LÁSZLÓ  
Megnyitó helyett – „a Zeneműtár első aranykora” 237
Absztrakt (angolul) 241
MIKUSI BALÁZS  
„A Teremtés ellenpárja”
Joseph Haydn Az utolsó ítéletének szövegkönyve
242
Absztrakt (angolul) 267
Ismeretlen Mozart- autográf az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtárában 269
SZACSVAI KIM KATALIN  
Erkel egyedül
Az Erzsébet néhány talányos szerzői kéziratoldala
270
Absztrakt (angolul) 315
BOZÓ PÉTER  
Piszkos partitúrák, szennyes szólamok
avagy Az eleven ördög és a magyar operett nem teljesen szeplőtelen fogantatása
318
Absztrakt (angolul) 333
GOMBOS LÁSZLÓ  
A Hubay-hagyaték titkai
Nyomozás az OSZK-ban és azon túl
334
Absztrakt (angolul) 349
KELEMEN ÉVA  
„Elfeledtetése nemcsak mulasztás, de bűn is volna”
Vécsey Jenő, a magyar zenetudomány fáradhatatlan munkása
350
Absztrakt (angolul) 367

MZcov2019 4sLII. évfolyam, 2. szám - 2014. május

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
BOJTI JÁNOS  
A szenvedés mint alapvető népi életérzés Muszorgszkij művészetében 125
Absztrakt (angolul) 136
BÜKY VIRÁG  
Dittáé – az éjszaka zenéi 137
Absztrakt (angolul) 158
PÉTERI LÓRÁNT  
Az új zenéről szóló közbeszéd és a zenepolitika összefüggései az 1960-as évek első felének Magyarországán
Mihály András 3. szimfóniájának fogadtatása
159
Absztrakt (angolul) 172

 

Műhelytanulmány

 
TORNYAI PÉTER  
Egy antiklasszikus klasszikus
Alla danza tedesca
175
Absztrakt (angolul) 203
V. SZŰCS IMOLA  
„Ének őrzi az időt”
Újra a Bartók-egyneműkarok szövegforrásainak nyomában
205
Absztrakt (angolul) 223

 

Recenzió

 
KOMLÓS KATALIN  
Carl Philipp Emanuel Bach: „Kenner und Liebhaber” Collections I–II 224
RICHTER PÁL  
„Csupa kérdés és talány”
A Deák–Szentes kézirat
228

MZcov2019 4sLII. évfolyam, 1. szám - 2014. február

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
GILÁNYI GABRIELLA  
A hiányzó láncszem?
Egy 1687-es pálos antifonále Crikvenicából
3
Absztrakt (angolul) 15
DALOS ANNA  
Szervánszky Endre elmaradt forradalma (1959-1977) 17
Absztrakt (angolul) 27
RISKÓ KATA  
Városi cigányzenekarok hangfelvételei a 20. század elejéről 28
Absztrakt (angolul) 42
BRAUER-BENKE JÓZSEF  
A népi hegedűfélék történeti áttekintése 43
Absztrakt (angolul) 57

 

Documenta

 
KUSZ VERONIKA  
Dohnányi Ernő az utókornak
Búcsú és üzenet (Message to Posterity)
58
Absztrakt (angolul) 89
ZEMPLÉNI KORNÉL  
A fúgák fúgája
A Wohltemperiertes Klavier II. kötetének b- moll fúgája
91

 

Műhelytanulmány

 
ERDÉLYI-MOLNÁR KLÁRA  
Bartók Béla szlovák népdalfeldolgozásainak dallamanyaga 99
Absztrakt (angolul) 119

MZcov2019 4sLI. évfolyam, 4. szám - 2013. november

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
KÖVÉR GYÖRGY  
A történész és a hangok
Forráskutatói tűnődések
357
Absztrakt (angolul) 368
RICHTER PÁL  
A népi harmonizálástól a népdalok harmonizálásáig 369
Absztrakt (angolul) 383
PAPP ÁGNES  
Retrospektív liturgikus-zenei forrásunk új megvilágításban:
a 17. századi Medvedics-rituále
384
Absztrakt (angolul) 399
HAMBURGER KLÁRA  
Az utolsó tekercs 400
Absztrakt (angolul) 409
VIKÁRIUS LÁSZLÓ  
A csodálatos mandarin átlényegülései
A műfajválasztás jelentősége Bartók pantomimjának keletkezéstörténetében
410
Absztrakt (angolul) 444

 

Közlemény

 
KOVÁCS IMRE  
Egy liszt tulajdonában lévő Delacroix-rajz:
Hamlet és Horatio a temetőben és a 19. századi Hamlet-recepció
445
Absztrakt (angolul) 455

 

Recenzió

 
ALMÁSI ISTVÁN  
Minden, amit népzenénk új stílusáról tudni kell
Bereczky János: A magyar népdal új stílusa I–IV.
456
BOZÓ PÉTER  
Az operett „csillagos órái”
Heltai Gyöngyi: Az operett metamorfózisai, 1945–1956
463

MZcov2019 4sLI. évfolyam, 3. szám - 2013. augusztus

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
MIKUSI BALÁZS  
Haydn Il Distratto kísérőzenéje és a „színházi szimfónia” esztétikája 249
HAMBURGER KLÁRA  
Ismeretlen Liszt-dokumentumok német könyvtárakban 282
BOZÓ PÉTER  
Az egyházzenész operettje
Sztojanovits Jenő: Peking rózsája
297

 

Közlemény

 
SZABÓ BALÁZS  
Bartók 1. hegedű-zongoraszonátájának fináléjáról 316

 

Műhelytanulmány

 
BIRÓ VIOLA  
Megjegyzések Lajtha László szerenádzenéjéhez 323
SZABÓ FERENC JÁNOS  
Lajtha László fiatalkori zongoraművei 338

MZcov2019 4sII. évfolyam, 2. szám - 2013. május

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
PÉTERI LÓRÁNT  
„A mi népünk az ön népe, de az enyém is…”
Kodály Zoltán, Kádár János és a paternalista gondolkodásmód
121
DALOS ANNA  
Kurtág magyar identitása és a Bornemisza Péter mondásai (1963–1968) 142

 

Documenta

 
BERLÁSZ MELINDA  
Veress Sándor Radó Ági zongoraművészhez intézett levelei (1967–1973) 154

 

Műhelytanulmány

 
DINYÉS SOMA  
Johann Sebastian Bach kantátastílusának változása 209

MZcov2019 4sII. évfolyam, 1. szám - 2013. február

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
PETER BLOOM  
Berlioz és Wagner
Epizódok két művész életéből
5
PAPP MÁRTA  
Muszorgszkij elfeledett dalai 25
IGNÁCZ ÁDÁM  
Körkörösség, szimmetria, linearitás
A forma kérdése Arnold Schönberg Die glückliche Hand című művében
37
KOVÁCS SÁNDOR  
…és celestára
(Gondolatok a „Zenéről”)
51
KERÉKFY MÁRTON  
Egy elvetett népzenei kollázs
Ligeti György: Hegedűverseny, első változat, első tétel (1990)
68

 

Documenta

 
PRAHÁCS MARGIT  
Emlékek Bartókról 79
PAPP MÁRTA  
Levél a szerkesztőhöz 90

 

Műhelytanulmány

 
SZASZOVSZKY ÁGNES  
A veszprémi pontifikále 93

MZcov2019 4sL. évfolyam, 4. szám - 2012. november

A teljes lapszám letöltése

 

 

Magyar Zene 50

 
KROÓ GYÖRGY  
Euriant és Loherangrin 365

 

Tanulmány

 
FAZEKAS GERGELY  
J. S. Bach és a zenemű fogalma 378
SZEGEDY-MASZÁK MIHÁLY  
Irodalom a zenében: Liszt Ferenc 402
RICHARD TARUSKIN  
Liszt és a rossz ízlés 419
KERÉKFY MÁRTON  
Kontrasztok (?)
Gyakorlati és esztétikai megfontolások Bartók zeneszerzői munkájában
445
RISKÓ KATA  
Eszmények és emlékek Bartók Negyvennégy hegedűduójában 457

 

Közlemény

 
DOBSZAY ÁGNES  
„…Mit atyáink beszéltek el nekünk, elmondjuk az ifjú nemzedéknek…”
Dobszay László oktatási koncepciója
472

MZcov2019 4sL. évfolyam, 3. szám - 2012. augusztus

A teljes lapszám letöltése

 

 

Magyar Zene 50

 
DOBSZAY LÁSZLÓ  
A forma-fogalom problematikája 245
UJFALUSSY JÓZSEF  
Egy faun délutánja
Mallarmé és Debussy – vers és zene
253

 

Tanulmány

 
ROSSANA DALMONTE  
Még egyszer az itáliai költészet és zene Lisztre gyakorolt hatásáról
A Benedetto sia ’l giorno Petrarca-szonett
259
BÜKY VIRÁG  
Bartók örökében
Pásztory Ditta, a „Bartók- interpretátor”
282

 

Documenta

 
JENEY ZOLTÁN–SZITHA TÜNDE  
Az Új Zenei Stúdió hangverseny- repertoárja 1970–1990 között 303

 

Műhelytanulmány

 
SZABÓ FERENC JÁNOS  
Liszt ujjlenyomata
Liszt Ferenc ujjrendjei az 1830-as években – 2. rész
349

 

Recenzió

 
DOMOKOS ZSUZSANNA  
Liszt nyomában 358

MZcov2019 4sL. évfolyam, 2. szám - 2012. május

A teljes lapszám letöltése

 

 

Magyar Zene 50

 
SZABOLCSI BENCE  
A zenei köznyelv problémái 125

 

Tanulmány

 
MIKUSI BALÁZS  
„Was für Redner sind wir nicht”
Haydn és a retorika
143
DOROTHEA REDEPENNING  
Liszt és a képzőművészet
Szisztematikus töprengések
158
BOZÓ PÉTER  
„Die Tiroler sind lustig” –
Offenbach és a tyrolienne
169
BIRÓ VIOLA  
Adalékok Bartók 2. hegedűrapszódiájának népzenei forrásaihoz 188

 

Közlemény

 
SZABÓ BALÁZS  
„És Szigeti másképp játszik…”
Bartók 2. hegedű- zongoraszonátájának 1940- es lemezfelvételéről
210

 

Műhelytanulmány

 
SZABÓ FERENC JÁNOS  
Liszt ujjlenyomata
Liszt Ferenc ujjrendjei az 1830- as években – 1. rész
217

 

Recenzió

 
DALOS ANNA  
A bikapárti zenekritikus
Kroó György írásai az Élet és Irodalomban (1964–1996)
230
ALMÁSI ISTVÁN  
A Magyar Népzene Tára XI. és XII. kötete 236

MZcov2019 4sL. évfolyam, 1. szám - 2012. február

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
VIKÁRIUS LÁSZLÓ  
Ecce nomen domini és Isti sunt due olive
Stílus és szimbolika Guillaume Du Fay két „koronázási” motettájában
5
FARKAS ZOLTÁN  
A toposztól a stílusig: a 18. századi kismesterek zenéjének elemzése – tanulságokkal
2. rész
30
SOMFAI LÁSZLÓ  
Kritikai kiadás – megjegyzésekkel az előadónak 55
KUSZ VERONIKA  
Egy különös darab: Dohnányi Burlettája 79
DALOS ANNA  
Kurtág, az elemezhetetlen
Analitikus utak az első, avantgárd korszak értelmezéséhez (1957–1962)
91
WATZATKA ÁGNES  
Egyházi énekek a népi emlékezetben: befogadás,
transzformáció és újrakomponálás
108

MZcov2019 4sXLIX. évfolyam, 4. szám - 2011. november

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
DOBSZAY LÁSZLÓ  
Áttekintés a mai gregorián- kutatás alapkérdéseiről 377
FARKAS ZOLTÁN  
A toposztól a stílusig: a 18. századi kismesterek zenéjének elemzése – tanulságokkal,
1. rész
396
DAMIEN COLAS  
Francia- e az Ory grófja? 407
SIEGHART DÖHRING  
A kozmopolita esztétika és a nemzeti elkötelezettség között
Giacomo Meyerbeer és porosz operája: Ein Feldlager in Schlesien
429
SUSAN M. FILLER  
A jiddis opera mint zsidó nemzeti színház 439
MIKUSI BALÁZS  
Minerva párisi nőkalapja és az imperátor fekete frakkja
August Adelburg és a kozmopolita nemzeti opera
448
RICHARD TARUSKIN  
A tömeg, a csőcselék és a nemzet a Borisz Godunovban
Mit gondolt Muszorgszkij, és számít- e az?
467

 

Műhelytanulmány

 
SCHOLZ ANNA  
Artikuláció J. S. Bach hat csellószvitjében
A források és a kritikai kiadások problematikája, 2. rész
487

 

Recenzió

 
BERLÁSZ MELINDA  
Monográfia az ugrós táncok dallamairól
Paksa Katalin: Az ugrós táncok zenéje. Népzenetörténeti áttekintés
504

MZcov2019 4sXLIX. évfolyam, 3. szám - 2011. augusztus

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
CARL DAHLHAUS  
Liszt, Schönberg és a nagyforma
A „többtételesség az egytételességben” elve
249
DETLEF ALTENBURG  
Liszt Ferenc és a klasszika öröksége 262
ALEXANDER REHDING  
Liszt és a Trisztán-akkord keresése 290
ANNA HARWELL CELENZA  
A halál transzfigurációja: Liszt Ferenc Haláltáncának forrásai és kialakulása 314
DALOS ANNA  
A „Harmincasok” és az új zenei fordulat (1957–1967) 339

 

Műhelytanulmány

 
SCHOLZ ANNA  
Artikuláció J. S. Bach hat csellószvitjében, 1. rész
A források és a kritikai kiadások problematikája
353

 

Recenzió

 
HAMBURGER KLÁRA  
Liszt levelei Carolyne Sayn-Wittgenstein hercegné lányához – végre eredeti nyelven 366

MZcov2019 4sXLIX. évfolyam, 2. szám - 2011. május

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
GÉHER ISTVÁN  
A műelemzés lehetőségeiről: „Valami zenét”
Hamlet és a Hamlet zenét beszél
133
BOZÓ PÉTER  
A tematikus metamorfózis mint revíziós módszer
Néhány megjegyzés Liszt variációs technikájához
143
RISKÓ KATA  
Zampognarók, pifferarók és más zarándokok Liszt Christusában 163
KOVÁCS SÁNDOR  
Brahms, a programzenész? 178
MESTERHÁZI MÁTÉ  
A nemzeti opera eszményének átértékelôdése a 19- 20. század fordulóján
A korabeli bécsi, budapesti, prágai sajtóvisszhang és egynémely tanulságai
190
STEFAN SCHMIDL  
„Hol minden piros, fehér, zöldben jár!”
A csoportok, az alteritások és a nemzet diskurzusai Ausztria-Magyarország operettjeiben
206
ILLÉS MÁRIA  
Harangszó
A pentatónia Vántus István mûvészetében
213

 

Recenzió

 
BERLÁSZ MELINDA  
I. Memoárkötet Lajtha Lászlóról
Solymosi Tari Emôke: Két világ közt. Beszélgetések Lajtha Lászlóról.
232

MZcov2019 4sXLIX. évfolyam, 1. szám - 2011. február

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
SZEGEDY-MASZÁK MIHÁLY  
A mű önazonossága és az elemzés kockázatai 5
GÖNCZ ZOLTÁN  
A hatszólamú ricercar szakrális kódjai 17
PAUL MERRICK  
Liszt „kereszt”-motívuma és a h-moll szonáta 39
LAKI PÉTER  
A halál szimfóniája vagy a szimfónia halála?
Gondolatok Mahler 9. szimfóniájáról
57
FARKAS ZOLTÁN  
Népzenei hatások Jeney Zoltán Halotti szertartás című művében 68

 

Közlemény

 
PAKSA KATALIN  
Egy „hajdútánc-ungaresca” dallamtípus kapcsolata a magyar népi tánczenével 89

 

Documenta

 
PÉTERI LÓRÁNT  
A Magyar Zene évtizedei: adalékok a folyóirat első ötven évének történetéhez 99
MALINA JÁNOS  
Egy 18. század végi magyarországi kulturális nagyberuházás pénzügyi összesítése 116

 

Recenzió

 
ITTZÉS MIHÁLY  
Hiánypótló kották
Veress Sándor: Kórusművek I- II.
124

MZcov2019 4sXLVIII. évfolyam, 4. szám - 2010. november

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
FAZEKAS GERGELY  
Euritmia, azaz „Wohlgereimheit”
Szimmetrikus struktúrák Johann Sebastian Bachnál
381
MIKUSI BALÁZS  
Mendelssohn „skót” hangneme? 397
IGNÁCZ ÁDÁM  
Zenei költészet vagy zenei próza?
Szkrjabin utolsó zongorapoémája
425
SZITHA TÜNDE  
Experimentum és népzene az Új Zenei Stúdió műhelyében
1970–90 között – és utána
439

 

Esszé

 
DÉRI BALÁZS  
Historikus latin? 452

 

Műhelytanulmány

 
MARCZI MARIANN  
Ligeti György zongoraetűdjeiről II. 459

 

Recenzió

 
MALINA JÁNOS  
A kabbalától A fúga művészetéig – egy különleges könyv margójára
Göncz Zoltán: Bach testamentuma
469

MZcov2019 4sXLVIII. évfolyam, 3. szám - 2010. augusztus

A teljes lapszám letöltése

 

 

Műhelybeszélgetés

 
SZITHA TÜNDE  
„A teljes életre tanít”
Beszélgetés Kocsis Zoltánnal Arnold Schönberg Mózes és Áron című operájáról és az általa komponált harmadik felvonásról
253

 

Tanulmány

 
CSOBÓ PÉTER GYÖRGY  
Autonómia és kimondhatatlanság
Zenefilozófia és zenetudomány határmezsgyéiről
277
RISKÓ KATA  
Egy népzenei közjáték jelentései Haydn műveiben 295
BÓNIS FERENC  
Erkel és Kodály 308
KISS GÁBOR  
Az új sensus communis – Kodálytól Rajeczkyig 317
NÉMETH G. ISTVÁN  
„Már nem is csupán zenei probléma”
A népzene mint forrás Csíky Boldizsár műveiben
328

 

Műhelytanulmány

 
MARCZI MARIANN  
Ligeti György zongoraetűdjeiről I. 355

 

Recenzió

 
KACZMARCZYK ADRIENNE  
Vezetőkkel a Bánk bán-labirintusban 369

MZcov2019 4sXLVIII. évfolyam, 2. szám - 2010. május

A teljes lapszám letöltése

 

 

Tanulmány

 
ROVÁTKAY LAJOS  
Battaglia és népdal
Expedíció a 17. századi hangszeres zene egy ismeretlen területére ungaresca-exkurzussal
121
PÉTERI LÓRÁNT  
A márki és a tejesember: a „népi elem" Gustav Mahler 1. szimfóniájának III. tételében 149
KUSZ VERONIKA  
„A Wayfaring Stranger” – Dohnányi Amerikai rapszódiája 161
LAMPERT VERA  
Motívumos néptáncok Grieg és Bartók műveiben 187
SOMFAI LÁSZLÓ  
„Romlott testëm” és a „páva”- dallam
Széljegyzetek Bartók 1. vonósnégyesének egy témájáról
203
DALOS ANNA  
Una rapsodia ungherese
Új zene és hagyomány Durkó Zsolt művészetében (1965–1972)
215
TARI LUJZA  
Schweizerlied 225

 

Recenzió

 
BALÁZS ISTVÁN  
„Könnyű álmot nem ígérhetek”
Jelentés és értelmezés a zenében
237

MZcov2019 4sXLVIII. évfolyam, 1. szám - 2010. február

A teljes lapszám letöltése

 

 

 

A szerkesztő előszava

5

 

Tanulmány

 
DOBSZAY LÁSZLÓ  
Az összehasonlító népzenetudomány tündöklése és lehanyatlása 7
KÁRPÁTI JÁNOS  
Hemiola-jelenség a Földközi-tenger térségében 20
RICHTER PÁL  
Egzotikum és depresszió – értelmezések és félreértelmezések a magyaros stílus kapcsán 33
VIKÁRIUS LÁSZLÓ  
Bartók egy zenei poénjáról
Az 5. kvartett Allegretto con indifferenza epizódjának értelmezéséhez
49

 

Documenta

 
Révész Dorrit bibliográfiája 59

 

Közlemény

 
KOMLÓS KATALIN  
C. P. E. Bach „C- F- E- B-A- C- H” fughettája 65
SOLYMOSI TARI EMŐKE  
Filmzeneírás – szabadon: Höllering és Lajtha 69
BALI JÁNOS  
Furulyák a nagyszebeni múzeumban 74

 

Műhelytanulmány

 
NAKAHARA YUSUKE  
Novellák mennyei terjengőssége: Schumann műveinek intertextuális értelmezési lehetőségei 84

 

Recenzió

 
KERÉKFY MÁRTON  
Bepillantás egy kivételes elme rapszodikus és csapongó gondolataiba
György Ligeti: Gesammelte Schriften
104

MZcov1998XLVII. évfolyam, 1–4. szám - 2009.

A teljes lapszám letöltése

MZcov1998XLVI. évfolyam, 1–4. szám - 2008.

A teljes lapszám letöltése

MZcov1998XLV. évfolyam, 1–4. szám - 2007.

A teljes lapszám letöltése

MZcov1998XLIV. évfolyam, 1–4. szám - 2006.

A teljes lapszám letöltése

MZcov1998XLIII. évfolyam, 1–4. szám - 2005.

A teljes lapszám letöltése

MZcov1998XLII. évfolyam, 1–4. szám - 2004.

A teljes lapszám letöltése

MZcov1998XLI. évfolyam, 1–4. szám - 2003.

A teljes lapszám letöltése

MZcov1998XL. évfolyam, 1–4. szám - 2002.

A teljes lapszám letöltése

MZcov1998XXXIX. évfolyam, 1–4. szám - 2001.

A teljes lapszám letöltése

MZcov1998XXXVIII. évfolyam, 1–4. szám - 2000.

A teljes lapszám letöltése

MZcov1998XXXVII. évfolyam, 1–4. szám - 1998–1999.

A teljes lapszám letöltése

XXXVI. évfolyam, 1–4. szám - 1995.

A teljes lapszám letöltése

XXXV. évfolyam, 1–4. szám - 1994.

A teljes lapszám letöltése

MZcov2019 4sXXXIV. évfolyam, 1–4. szám - 1993.

A teljes lapszám letöltése

MZcov2019 4sXXXIII. évfolyam, 1–4. szám - 1992.

A teljes lapszám letöltése

MZcov2019 4sXXXII. évfolyam, 1–4. szám - 1991.

A teljes lapszám letöltése

MZcov2019 4sXXXI. évfolyam, 1–4. szám - 1990.

A teljes lapszám letöltése

MZcov2019 4sXXX. évfolyam, 1–4. szám - 1989.

A teljes lapszám letöltése

MZcov2019 4sXXIX. évfolyam, 1–4. szám - 1988.

A teljes lapszám letöltése

MZcov2019 4sXXVIII. évfolyam, 1–4. szám - 1987.

A teljes lapszám letöltése

MZcov2019 4sXXVII. évfolyam, 1–4. szám - 1986.

A teljes lapszám letöltése

MZcov2019 4sXXVI. évfolyam, 1–4. szám - 1985.

A teljes lapszám letöltése

MZcov2019 4sXXV. évfolyam, 1–4. szám - 1984.

A teljes lapszám letöltése

MZcov2019 4sXXIV. évfolyam, 1–4. szám - 1983.

A teljes lapszám letöltése

MZcov2019 4sXXIII. évfolyam, 1–4. szám - 1982.

A teljes lapszám letöltése

MZcov2019 4sXXII. évfolyam, 1–4. szám - 1981.

A teljes lapszám letöltése

MZcov2019 4sXXI. évfolyam, 1–4. szám - 1980.

A teljes lapszám letöltése

MZcov2019 4sXX. évfolyam, 1–4. szám - 1979.

A teljes lapszám letöltése

MZcov2019 4sXIX. évfolyam, 1–4. szám - 1978.

A teljes lapszám letöltése

MZcov2019 4sXVIII. évfolyam, 1–4. szám - 1977.

A teljes lapszám letöltése

MZcov2019 4sXVII. évfolyam, 1–4. szám - 1976.

A teljes lapszám letöltése

MZcov2019 4sXVI. évfolyam, 1–4. szám - 1975.

A teljes lapszám letöltése

MZcov2019 4sXV. évfolyam, 1–4. szám - 1974.

A teljes lapszám letöltése

MZcov2019 4sXIV. évfolyam, 1–4. szám - 1973.

A teljes lapszám letöltése

MZcov2019 4sXIII. évfolyam, 1–4. szám - 1972.

A teljes lapszám letöltése

MZcov2019 4sXII. évfolyam, 1–4. szám - 1971.

A teljes lapszám letöltése

MZcov2019 4sXI. évfolyam, 1–4. szám - 1970.

A teljes lapszám letöltése

MZcov2019 4sX. évfolyam, 1–4. szám - 1969.

A teljes lapszám letöltése

MZcov2019 4sIX. évfolyam, 1–4. szám - 1968.

A teljes lapszám letöltése

MZcov2019 4sVIII. évfolyam, 1–6. szám - 1967.

A teljes lapszám letöltése

MZcov2019 4sVII. évfolyam, 1–6. szám - 1966.

A teljes lapszám letöltése

MZcov2019 4sVI. évfolyam, 1–6. szám - 1965.

A teljes lapszám letöltése

MZcov2019 4sV. évfolyam, 1–6. szám - 1964.

A teljes lapszám letöltése

MZcov2019 4sIV. évfolyam, 1–6. szám - 1963.

A teljes lapszám letöltése

MZcov2019 4sIII. évfolyam, 1–6. szám - 1962.

A teljes lapszám letöltése

MZcov2019 4sI. évfolyam, 4-9. szám - 1961.

A teljes lapszám letöltése

MZcov2019 4sI. évfolyam, 1–3. szám - 1960.

A teljes lapszám letöltése